امروز : 09/02/2015 - چهارشنبه 11 شهريور 1394  
تاريخچه ساب پورتال
تاريخچه ساب پورتال

معاونت امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران براي محله هاي شهر تهران وبا شعار يك سايت براي هر محله ،اقدام

به طراحي ساب پرتال نموده است كه براي تحقق اين مهم،هر محله از ميان نخبگان محلي كه بعضا داراي تحصيلات در

رشته فن آوري اطلاعات نيز مي باشند را به عنوان مدير فناوري اطلاعات معرفي نمودند كه كار بارگذاري اطلاعات

را درپرتال خودانجام خواهند داد.مديران فناوري اطلاعات هر محله با استفاده از كد كاربري ورمز عبور تعريف شده برايشان

ازطريق دامنه مشخص به پرتال محله هاي خود  mytehran.ir  دسترسي پيدا خواهندنمودپرتال محله نظام آباددر اين

راستا  در سال 1390 شروع به كار نمودوهمچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اولين مسئول ساپ پرتال سراي محله آقاي محمد جعفري اصل كه تا سال 1391 حضور فعال داشته اند .از سال 1391

مسئول بعدآقاي جعفر عموزاد مهديرجي كه هم اكنون در حال فعاليت هستند 

اهداف اين ساب پرتال:بيان كارهاي سراي محله واطلاع رساني عملكرد واخبار واتفاقات در محله،سراي

محله،ناحيه،منطقه وتهران وكشور است  

تلفن22- 77625020