تاريخچه ساب پورتال

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران براي محله هاي شهر تهران و با شعار يك سايت براي هر محله ،اقدام

به طراحي ساب پرتال نموده است كه براي تحقق اين مهم، هر محله از ميان نخبگان محلي كه بعضاً داراي تحصيلات در

رشته فن آوري اطلاعات نيز مي باشند را به عنوان مدير فناوري اطلاعات معرفي نمودند كه كار بارگذاري اطلاعات

را درپرتال محلات خود انجام خواهند داد. مديران فناوري اطلاعات هر محله با استفاده از كد كاربري و رمز عبور تعريف شده

برايشان ازطريق دامنه مشخص به پرتال محله هاي خود  mytehran.ir  دسترسي پيدا خواهند نمود پرتال محله نظام آباد

در اين راستا  در سال 1390 شروع به كار نمود و همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اولين مسئول ساپ پرتال سراي محله آقاي محمد جعفري اصل كه تا سال 1391 حضور فعال داشته اند .از سال 1391

آقاي جعفر عموزاد مهديرجي مسئول ساب پرتال بودند و مسئول بعد از ایشان خانم بهناز سبحان، كه هم اكنون در حال

فعاليت هستند ایشان فعالیت خود را به عنوان مسئول ساپ پرتال از 1 خردادماه 1394 آغاز کرد. اهداف اين ساب پرتال: بيان كارها و برنامه های سراي محله و اطلاع رساني عملكرد و اخبار و اتفاقات در محله،سرايمحله،ناحيه، منطقه و تهران و كشور است  

تلفن : 77590306